Çalışma Alanlarımız

Neden Arslan Hukuk & Danışmanlık?

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, İstanbul İli ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’de, aşağıda yer verilen uzmanlık alanlarında dava ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda hukuk ofisimizin amacı, müvekkillerimizin adli ve idari sisteme intikal eden veya intikal etme ihtimali bulunan tüm iş ve işlemleri ile bütün takip ve davalarında dosyaların güncel ve dinamik bir biçimde takibi ile mevcut adli sistem içerisindeki hızını artırmak ve böylece en doğru çözüme en hızlı şekilde ulaşmaktır

Uzman Olduğumuz Konular

Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarının tahsili için veya borç isnadıyla haklarında yapılan icra takipleri dolayısıyla İcra ve İflas Kanunu'nda ve diğer ilgili Kanunlarda öngörülen haklarını kullanabilmeleri için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsmada, müvekkillerimizin; - Alacaklarını en kısa sürede tahsili için gerekli ilamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine(bono, poliçe ve çek) özgü icra takip yolları ile diğer takip yollarına başvurma,
- Borçlu oldukları isnadıyla haklarında başlatılan icra takiplerine karşı, haklarını savunmak amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde öngörülen itiraz ve Kanun yollarına başvurmak ve takibini yapmak,
- Takip sırasında yapılan itirazlar nedeniyle başvurulması zorunlu kanun yollarına başvurma ve takibinin yapılması,
- Kanunda öngörülen diğer hakların kullanılması(kanun yolları, itirazlar vs.) ve bu hakların kullanılmasının takibi, hizmetleri sunulmaktadır.

Ceza Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile kişilere yönelik her türlü suç isnadı ve kişilerin maruz kaldığı her türlü haksız fiiller dolayısıyla ceza mevzuatı kapsamındaki haklarını kullanabilmeleri için gerekli avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Şikayet dilekçeleri ve eklerinin hazırlanması,
– Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde, şüpheli, sanık, müdafi ve müşteki vekilliği
– Kolluk kuvvetleri ve Savcılık makamı nezdindeki ifade alınması esnasında hazır bulunulması,
– Şüpheli, sanık ve müştekilerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki itiraz, istinaf ve temyiz yoluna başvuru dilekçelerinin hazırlanması ve başvurulması, hizmetleri sunulmaktadır.

İdare Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile gerçek ve tüzel kişilerin, yerel yönetimler(belediyeler, meslek örgütleri vs.) ile kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka aykırı işlem ve eylemleri ile ihlal edilen haklarını savunmak amacıyla iptal ve tam yargı(tazminat) davaları açmaya yönelik olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin; – Kamu görevlisi statüleri dolayısıyla, haklarında hukuka aykırı olarak tesis edildiğini düşündükleri atama, nakil, disiplin cezası, parasal ve özlük haklarıyla ilgili işlemlere karşı iptal ve tam yargı davası açılması,
– Tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan gerçek kişilerin haklarını ihlal eden idari işlemler(idari para cezaları vs.) ile idari eylemler(hizmet kusuru ve sosyal risk ilkesi kapsamında) nedeniyle iptal ve tam yargı davaları açılması, hizmetleri sunulmaktadır

İş Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile işçilerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu'ndan doğan hak ve alacaklarının kazanılabilmesi için danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili için İş Mahkemeleri nezdinde dava açılması,
– İş akdinin haksız feshi dolayısıyla işe iade davası açılması,
– Eksik ödenen sigorta gün ve primlerinin tamamlatılması için gerekli idari başvurular ve davaların açılması, hizmetleri sunulmaktadır.

İmar Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile gerçek ve tüzel kişilerin, yerel yönetimler(ilçe ve büyükşehir belediyeleri) ile TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı ve imar planı değişiklikleri ile imar uygulamaları(parselasyon) işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklar ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun diğer maddeleri uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile İmar Uygulamalarına(parselasyon işlemleri) karşı idari başvuru yapılması, idare mahkemeleri nezdinde davalarının açılması ve takip edilmesi,
– İmar Kanunu uyarınca yapı ruhsatı(inşaat ruhsatı), yapı kullanma izni, ruhsatsız yapılar dolayısıyla tanzim edilen yapı tatil zaptı, yıkım kararları ve İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca verilen imar para cezaları dolayısıyla idare mahkemeleri nezdinde iptal davaları açılması, hizmetleri sunulmaktadır.

Vergi Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile gerçek ve tüzel kişilerin, yerel yönetimler, vergi daireleri ile gümrük müdürlükleri tarafından, haklarında fazladan yapılan vergi tarhiyatları ile kestikleri vergi cezalarına yönelik haklarını savunmak amacıyla iptal davaları açmaya yönelik olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Fazladan tahakkuk ettirilen vergilerle ilgili olarak, Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılması,
– Haklarında kesilen vergi cezalarına karşı Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılması, hizmetleri sunulmaktadır.

Aile Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve mal paylaşımına ilişkin alacak ve tazminat davalarının açılması ve takibi,
– Kısıtlıların velayet veya vesayet altına alınması için gerekli ve zorunlu davaların açılması ve takibi,
– Nesebin reddi veya nesebin tesisi(babalık) davalarının açılması ve takibi,
– Yurt dışı yargı kararlarının tanınması ve tenfizi hususundaki davaların açılması ve takibi, hizmetleri sunulmaktadır.

Miras Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Mirasçılıktan çıkarılma sebebiyle davaların açılması ve takibi,
– Miras sözleşmesi, vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar dolayısıyla saklı payın ihlalinden doğan uyuşmazlıklar için dava açılması ve takibi,
– Mirasçılıktan yoksunluk durumları ile ilgili olarak gerekli ve zorunlu davaların açılması ve takibi, hizmetleri sunulmaktadır.

Sigorta ve Risk Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve sair ilgili Kanunlar uyarınca, sigorta şirketi tarafından teminat altına alınan riskin gerçekleşmesi sonrasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Zorunlu Trafik Mali Sorunluluk sigortasından doğan uyuşmazlıklar sebebiyle davaların açılması ve takibi,
– İhtiyari Trafik Mali Sorumluluk sigortasından doğan uyuşmazlıklar sebebiyle davaların açılması ve takibi, hizmetleri sunulmaktadır.

Eşya Hukuku

Arslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi; alanında uzman avukatları ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında, taşınır ve taşınmaz(gayrimenkul) malların, mülkiyeti, zilyetliği hususlarıda çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin;
– Taşınır ve taşınmaz(gayrimenkul) mallarına yönelik müdahalelerin önlenmesi için dava açılması ve takibi,
– Taşınmazların mülkiyetinin düzeltilmesi için tapu iptal ve tescil davalarının açılması ve takibi,
– Haksız ve taşkın inşaat nedeniyle davaların açılması ve takibi, – Kat mülkiyeti ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklarda davaların açılması ve takibi, hizmetleri sunulmaktadır.

Arayın !
VEYA

Randevu Alın

tr_TRTürkçe